Sverigedemokraterna Sävsjö | Sida 5

Hem

 

 • En bättre sjukvård – för ett friskare Sverige

  Av lasse den 16 juli, 2018
  0

  Bakgrund

  Svensk sjukvård har tidigare varit en förebild för omvärlden. Så är det tyvärr inte längre. Idag har Sverige bland de längsta vårdköerna i Europa och alltför många patienter tvingas vänta längre än vårdgarantins 90 dagar. Motsvarande utveckling finns inom akutsjukvården, där även de yngsta och sköraste drabbas eftersom det saknas intensivvårdsplatser för barn.

  Sverigedemokraterna ser därför tillgänglighet inom primärvården samt kortare väntetider på akutmottagningarna som särskilt prioriterade områden.

  I Sverige ska alla medborgare erbjudas bästa möjliga sjukvård inom rimlig tid, oavsett hemort eller plånbok. Vi vill ge vårdpersonalen den uppskattning de förtjänar i form av rimliga löner och en god arbetsmiljö.

  Vi vill se ett Sverige där kvalitet, tillgänglighet och säkerhet garanteras genom välutbildad och engagerad personal, ett Sverige där infödda svenskar inte diskrimineras i förhållande till personer som vistas i landet illegalt.

   Självfallet bör sjukvården tillföras mer resurser, men vi ser även potential att förbättra vårdens metoder så att resurserna används mer effektivt, vilket är särskilt viktigt för att minska köerna. Det kan handla om allt från att ge möjlighet till bibehållen lön under specialistutbildningen för sjuksköterskor, flytta hanteringen av journaldokumentation och annat administrativt arbete till särskilt anställda vårdadministratörer, till samordning av lediga vårdplatser över hela landet. Vi välkomnar konkurrens inom välfärdssektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och patientnöjdhet.

   

  Sverigedemokraternas förslag i korthet:

  Begränsa väntetiden till specialistsjukvården till max 30 dagar och 14 dagar vid särskilt allvarliga sjukdomar och psykisk ohälsa bland barn och unga.

  Förbättra arbetsmiljön och höja vårdyrkets status genom kompetenslyft, yrkeslegitimation för undersköterskor, anställning av vårdservicepersonal och andra som kan avlasta vårdgivande personal samt utöka möjligheten till heltid respektive rätten till deltid för vårdpersonal.

  Avskaffa den i praktiken kostnadsfria sjuk- och tandvården för illegala invandrare och införa tydliga regelverk för icke-medborgares rätt till skattefinansierad välfärd.

  Förbättra tillgängligheten i förlossningsvården, barnsjukvården, primärvården och akutsjukvården.

  Göra sjukvården mer jämlik genom tydligare nationell reglering och utreda möjligheten att på sikt flytta huvudmannaskapet för hela eller delar av sjukvården från landstingen till staten.

  Införa en ny patienträttsgaranti som stärker patienternas rättsliga ställning och ger möjlighet att välja vårdgivare i hela landet.

  Införa en vårdplatsgaranti som garanterar en vårdplats på rätt nivå och personal med rätt kompetens.

  Klicka här för att diskutera detta och annat i vår Facebook-grupp.

   

 • En modern och rättvis asylrätt

  Av lasse den 11 juli, 2018
  0

  Bakgrund

  Sveriges migrationspolitik har under decennier hanterats på ett ansvarslöst och ignorant sätt, med allvarliga konsekvenser för det svenska samhället. Ett mycket högt asyl- och anhörigmottagande har splittrat samhället, odlat utanförskap och urholkat välfärden. Samtidigt har tryggheten äventyrats eftersom krav och kontroller varit svaga, både vad gäller vistelse i landet eller beviljande av medborgarskap. Idag vistas tiotusentals personer illegalt inom landets gränser och Sverige har blivit internationellt känt för oroligheter, våldtäkter och medborgare som är aktiva inom terrornätverk.

  Även om vissa åtstramningar har gjorts är de långt ifrån tillräckliga. Sverige behöver bygga en migrationspolitik från grunden, med fasta regelverk och respekt för landets gränser, medborgare och lagar. En migrationspolitik som i första hand tar ansvar för vårt land och vårt folk. Samtidigt är det en politik som ser till den globala situationen och eftersträvar balanserade regelverk där utbyten och resor möjliggörs samtidigt som internationell kriminalitet bekämpas.

   Vi ser också ett särskilt behov av att kraftfullt bemöta det så kallade skuggsamhället, inom vilket ett mycket stort antal personer idag lever i Sverige utan uppehållstillstånd. Sverigedemokraterna ser ett stort behov av förstärkt lagstiftning för att dels göra det betydligt svårare att arbeta och bo i Sverige utan tillstånd, dels bemöta dem som utnyttjar personer utan uppehållstillstånd som svart arbetskraft eller tjänar på att upplåta bostad till dessa.

   

  Sverigedemokraternas förslag i korthet:

  Förändra asyllagstiftningen så att Sverige endast ska ta emot asylsökande från våra grannländer och stoppa allt asylmottagande så länge Sveriges närområde är säkert.

  Förändra regelverket för arbetskraftsinvandring så att den svenska arbetsmarknadens behov blir styrande.

  Göra det omöjligt för arbetsgivare att utnyttja utländsk arbetskraft för att kringgå svenska arbetsvillkor.

  Skärpa försörjningskraven vid anhöriginvandring samt skärpta kontroller av släktskap för att omöjliggöra otillbörligt utnyttjande av välfärdssystemet.

  Skärpa kraven för att bli svensk medborgare, inklusive språk- och samhällskunskapstest samt att möjliggöra återkallelser av medborgarskap som beviljats på felaktiga grunder.

  Bidra till återvandring genom ett tydligt uppdrag till Migrationsverket om att prioritera frågan samt satsningar på såväl ekonomiskt stöd som till exempel anpassade utbildningar och kontaktförmedling för den enskilde.

  Bekämpa skuggsamhället genom att ge polisen verktyg och resurser att eftersöka personer som vistas i landet illegalt, öka antalet förvarsplatser och möjliggöra längre vistelse i förvar om utvisning inte kan verkställas omedelbart.

  Klicka här för att diskutera detta och annat i vår Facebook-grupp.

 • Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, på riktigt!

  Av lasse den 9 juli, 2018
  0

  Bakgrund

  Kvinnor och män, flickor och pojkar, unga och gamla ska kunna leva i vårt land utan att behöva känna sig otrygga. Det borde vara en självklarhet, men tyvärr har utvecklingen i Sverige gått i motsatt riktning. Otryggheten har blivit en del av vår vardag. Dagligen rapporteras det om utländska stöldligor och organiserad brottslighet, rån, våldsbrott, mord, våldtäkter och gruppvåldtäkter, på nivåer som aldrig tidigare förekommit i Sverige.

   Brottsligheten har också ändrat karaktär, den är idag råare och mer brutal. Vi ser en kraftig ökning av grova sexualbrott och gängvåldtäkter, med gärningsmän som har sin härkomst i kvinnofientliga kulturer. Personer med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade i den allvarligaste brottsligheten, och inte sällan handlar det om andra länders medborgare, samt personer som skulle ha utvisats men som fortfarande befinner sig i vårt land på grund av en kravlös politik.

   Detta är en utveckling som vi aldrig kommer att acceptera. Sverige ska fortsatt vara ett öppet land gentemot omvärlden. Det ska alltid vara möjligt att komma till Sverige — och i den mån vi kan så kommer vi att hjälpa till när det behövs. Men vi ska aldrig sätta oss i en situation där vår välvilja utnyttjas och våra medborgares trygghet äventyras. Den som begår brott i Sverige hör inte hemma i vårt samhälle. Därför ska de som kommer hit och ägnar sig åt brottslighet utvisas från vårt land.

   

  Sverigedemokraternas förslag i korthet:

  Utländska medborgare som begår grova brott i Sverige ska alltid utvisas.

  Återfallsbrottslighet av utländska gärningsmän ska alltid leda till utvisning.

  Utländska medborgare som begår allvarliga brott i Sverige ska i första hand avtjäna fängelsestraffet i sina hemländer.

  Verkställighetshinder med hänvisning till situationen i hemlandet kommer inte att accepteras. Om det av någon anledning inte är möjligt att utvisa en brottsling direkt ska denne sitta i säkert förvar tills det blir möjligt.

  Klicka här för att diskutera detta och annat i vår Facebook-grupp.

 • Förändring, på riktigt!

  Av lasse den 9 juli, 2018
  0

  Sverige har stora problem. Det kommer att krävas mycket hårt arbete för att återupprätta den välfärd och trygghet vi en gång hade.

  För att det ska bli möjligt måste vi börja med att byta ut de politiker och partier som skapat problemen.

   Sverigedemokraterna kommer att göra att de kan för att vända vårt lands negativa utveckling – från ett splittrat Sverige till ett, på riktigt, välmående, tryggt och sammanhållet land.

   I valet den 9 septemberkan du rösta för förändring – en förändring på riktigt.

 • Vrigstad vårmarknad

  Av lasse den 21 maj, 2018
  0

  Vårt deltagande på Vrigstad marknad blev mycket lyckat. Vi hade främst tänkt deltagandet på vårmarknaden som en träning inför höstmarknaden, men det blev mycket bättre än vi vågat hoppas på.

  Det var en jämn ström av människor som under dagen valde att besöka oss för en fika, lite godis eller bara för att prata en stund.

  Vi hade också besök av vår distriktsordförande Björn Forsell och distriktets valsamordnare Anders Warell hjälpte oss under en stor del av dagen.

  Det mesta fungerade alltså över förväntan men det finns naturligtvis lite detaljer att finslipa.

  Vi vill tacka er alla som besökte oss under dagen och också er som bara gav oss glada tillrop när ni gick förbi. Det känns verkligen att vi har medvind i den valrörelse som ännu bara börjat.

  Lasse
  Ordf. SD Sävsjö

 • Familjeträff den 17 juni 2018

  Av lasse den 11 april, 2018
  0

  På kommunföreningens senaste styrelsemöte beslutades att vi skall anordna en sammankomst för våra medlemmar i form av en familjeträff där både vuxna och barn kan delta.

  Vi hoppas på att vi ska få ett par timmars trevlig samvaro där vi kommer att sysselsätta oss med en lagtävling som alla kan delta i, grilla något att stoppa i magen och naturligtvis fika.

  Datum för familjeträffen bestämdes till den 17 juni 2018 och alla medlemmar kommer att få en personlig inbjudan via post cirka en månad före träffen.

 • Distriktsårsmötet 25:e mars 2018

  Av lasse den 25 mars, 2018
  0

  Årsmötet hölls i Rosensalen, Jönköping dit 87 röstberättigade ombud hade infunnit sig.

  Mötet bjöd inte på några större överraskningar utan Björn Forsell omvaldes till distriktsordförande för det kommande året med fem fler röster än Eric Westroth (44 röster mot 39).

  Därefter valdes övriga styrelsen i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att undertecknad valdes in som ordinarie styrelseledamot och Kjell Lundkvist som suppleant för det kommande året.

  Vidare valdes Ljubomir Komarica till revisorssuppleant.

  Därefter beslutades att varje valkrets skulle ha en egen röstsedel till regionen. I praktiken innebär det att kandidaterna från Sävsjö d.v.s. undertecknad och Kjell Lundkvist, hamnar på samma röstsedel som kandidaterna från Aneby, Tranås, Eksjö, Nässjö och Vetlanda.

  En fullständig lista med alla namn på styrelseledamöter och revisorer hittar du via nedanstående länk.
  Styrelse SD Jönköping län

  Lasse Helgesson

 • Familjeträff och Vrigstad marknad

  Av lasse den 5 mars, 2018
  0

  På kommunföreningens styrelsemöte den 5 mars beslutades att anordna en familjeträff under försommaren. Tanken är att vi under några timmar ska skall grilla, äta, umgås och leka några lekar som passar såväl ung som gammal.

  Alla medlemmar kommer att få en personlig inbjudan via post i april eller maj med närmare information om tid och plats för familjeträffen.

  Vidare beslutades att Sverigedemokraterna i Sävsjö skall delta under Vrigstad Marknad den 19 maj och den 11 augusti. Vi kommer också att bjuda in andra kommunföreningar i vår närhet som vill passa på att visa upp sig tillsammans med oss.

 • Kommunföreningens årsmöte 2018-02-04

  Av lasse den 4 februari, 2018
  0

  Ett varmt tack till Björn Forsell och Elisabeth Werner som ställde upp som ordförande respektive sekreterare på vår kommunförenings årsmöte.

  Tack också till er andra som kom till vårt möte trots det småruggiga vädret och de hala vägarna.

  När årsmötesförhandlingarna avslutats efter cirka en halvtimme bjöds alla närvarande på smörgåstårta och kaffe.

  Uppgifter om vilka som ingår i kommunföreningens styrelse under det kommande året hittar du under menyn Kommunförening eller genom att klicka här.

  Lars-Ola Helgesson
  Ordf. SD Sävsjö

 • Kjell Lundkvist, SD, ny ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen

  Av lasse den 22 januari, 2018
  0

  Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-22 beslutades att Kjell Lundkvist, SD skall ersätta Arne Årevall, SD, som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen (KS).